Hướng Dẫn Lưu Trữ và Bảo Vệ File Cài Đặt

1. Luôn lưu trữ file cài đặt ở một thư mục riêng biệt để dễ dàng truy cập khi cần.

2. Không xóa file cài đặt trong suốt quá trình sử dụng phần mềm để tránh gặp sự cố khi cần cài đặt lại hoặc sửa chữa.