Bombot có cho phép nhập khách hàng bên ngoài lên hệ thống không?

Bạn có thể tải/đưa thông tin của khách hàng của mình lên hệ thống Bombot bạn có thể sử dụng tính năng Nhập Khách hàng. Tuy nhiên, chỉ những khách hàng đã từng inbox/comment và có cuộc chat trên Fanpage của bạn thì Bombot mới gửi tin đến khách hàng đó được.