Hướng dẫn sử dụng template và tin nhắn mẫu khi tạo chiến dịch

1. Tham khảo các mẫu template có sẵn trong biểu tượng lá thư khi tạo chiến dịch.

2. Chọn và chỉnh sửa các tin nhắn mẫu đã soạn sẵn để tiết kiệm thời gian.