Bombot cho phép liên kết tối đa bao nhiêu tài khoản phụ?

Bombot cho phép bạn liên kết tối đa 5 tài khoản, vậy nên bạn có thể thêm 1 tài khoản chính và 4 tài khoản phụ.