Bombot cho phép tích hợp được bao nhiêu Fanpage?

 Bombot không giới bạn số lượng Fanpage được tích hợp.