Có thể sử dụng Bombot trên điện thoại không?

Hiện tại Bombot chỉ có thể sử dụng trên máy tính.