Có thể dùng 1 tài khoản Facebook để gửi tin nhắn hàng loạt đến 2 Fanpage cùng một lúc không?

Phần mềm Bombot chỉ cho phép người dùng sử một tài khoản Facebook để gửi tin nhắn cho một Fanpage. Vì vậy bạn không thể sử dụng một tài khoản để gửi cho nhiều Fanpage khác nữa.