Sự khác nhau của upload hình ảnh và spin hình ảnh là như thế nào?

Trong bộ sưu tập và spin hình ảnh chúng ta có thể được tối đa 4 hình ảnh và mỗi ảnh dưới 5MB. Đối với bộ sưu tập chúng ta có thể gửi tất cả 4 ảnh (trong cùng 1 tin nhắn) cho khách hàng. Còn đối với Spin hình ảnh mình sẽ gửi được 1 ảnh radom/bất kì cho khách hàng trong 4 ảnh đã được chọn.