Tại sao không hiển thị đủ Fanpage trên trang quản trị và extension

Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào tài khoản business, xóa tài khoản người dùng đó quyền truy cập vào trang Fanpage không hiển thị trên BomBot.

Bước 2: Yêu cầu admin Fanpage add lại tài khoản đã xóa trước đó vào lại Fanpage.Theo hướng dẫn sau: https://www.facebook.com/business/help/152071822895768?id=418112142508425

Lưu ý: Nếu tài khoản này là quản trị viên của Fanpage, bạn có thể thêm tài khoản khác làm quản trị viên và yêu cầu tài khoản này thực hiện ở Bước 2.