Tại sao màn hình Tạo chiến dịch luôn hiện thông báo cập nhật phiên bản mới?

Màn hình Tạo chiến dịch luôn hiện thông báo cập nhật phiên bản mới do Trang tiện ích trình duyệt vẫn còn lưu phiên bản cũ. Bạn vui lòng kiểm tra lại phiên bản mình đang sử dụng và xóa tất cả các phiên bản cũ trước đó để không hiện lại thông báo này nữa.

Hướng dẫn xóa Phiên bản cũ:

Bước 1: Vào trang Tiện ích (Extension) của Trình duyệt đang sử dụng

Bước 2: Click chọn Remove phiên bản cũ

Bước 3: Load lại trang quantri.bombot.vn.