Tại sao tôi nhận được thông báo “Không thể tham gia” khi tạo liên kết đến tài khoản phụ?

Khi bạn gặp thông báo “Không thể tham gia” trong quá trình tạo liên kết đến tài khoản phụ, có thể do các nguyên nhân sau:

  1. Quyền hạn chưa đủ: Tài khoản phụ chưa được cấp quyền biên tập viên hoặc quyền cao hơn trên Fanpage. Để khắc phục, hãy đảm bảo tài khoản phụ có quyền từ biên tập viên trở lên.
  2. Lỗi đăng nhập nhiều tài khoản: Bạn có thể đang sử dụng nhiều tài khoản khác nhau cùng lúc, gây ra xung đột đăng nhập. Hãy thử đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản và đăng nhập lại chỉ với tài khoản chính để tạo liên kết.

Nếu vẫn gặp vấn đề, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp thêm.