Thời gian gửi tin là bao lâu?

Sau khi cài đặt nội dung tin nhắn, bạn có thể cài đặt khoảng cách giữa các tin nhắn được gửi đi. Thời gian khoảng cách mỗi tin nhắn là khoảng thời gian tối thiểu để gửi tin. Để tránh bị Facebook checkspam bạn nên cài đặt  thời gian gửi tin này gần giống với thời gian thực tế mà bạn sẽ soạn tin gửi đi.